Thông báo số 118/TB-BKHĐT, thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo số 118/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

1. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu trong khoảng thời gian liền kề trước và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được thực hiện như sau:

Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư , thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 20/01/2020 và đến ngày 31/01/2020 sẽ được Báo Đấu thầu đăng tải trên kỳ báo số 18 phát hành ngày 03/02/2020.

2. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020, bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; không đóng thầu, mở thầu và không tính các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vào thời gian chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển của nhà thầu.

3. Báo đấu thầu thường kỳ phát hành đến số báo 13 ngày 20/01/2020.

4. Ấn phẩm báo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Báo đấu thầu được gộp 04 kỳ (từ số 14 ngày 21/01/2020 đến kỳ số 17 ngày 31/01/2020), phát hành ngày 17/01/2020. Trong ấn phẩm này không đăng tải thông tin về đấu thầu.

5. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư , thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 03/02/2020 sẽ được Báo Đấu thầu đăng tải bình thường theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Xem chi tiết Thông báo