VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi:

“Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư; theo Thông báo của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên chúng tôi là nhà thầu được xếp hạng thứ hai sau nhà thầu trúng thầu là Công ty X; tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được thì năm 2017 Công ty X là thành viên trong Liên danh nhà thầu XY có tham gia thực hiện 01 gói thầu cũng của Ban quản lý dự án A, tháng 12/2017 Ban quản lý dự án A có văn bản tuyên bố Công ty Y không hoàn thành hợp đồng đối với phần công việc do Công ty Y đảm nhận trong gói thầu Liên danh đang thực hiện; chúng tôi đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án A khiếu nại về nội dung trên (trong tiêu chí đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu chúng tôi đang tham gia có quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành); chúng tôi đã nhận được văn bản trả lời của Ban với nội dung tóm tắt như sau: Năm 2017 Liên danh Công ty X và Công ty Y có tham dự gói thầu của Ban nhưng Công ty X tham dự gói thầu với tư cách thành viên liên danh chỉ thực hiện 12% giá trị gói thầu, trong văn bản tuyên bố không hoàn thành hợp đồng trước đó Ban đã nói rõ là Công ty Y không hoàn thành hợp đồng, việc vi phạm là do lỗi của Công ty Y (thành viên đứng đầu liên danh thực hiện 88% giá trị gói thầu), còn phần khối lượng công việc của Công ty X trong gói thầu đã được Chủ đầu tư và nghiệm thu thanh toán theo đúng Hợp đồng. Vậy chúng tôi xin hỏi việc Ban quản lý dự án A trả lời chúng tôi như vậy là có đúng không?”

Chuyên gia tư vấn đấu thầu xin trả lời như sau:

– Theo quy định tại Khoản 35 – Điều 4 của Luật đấu thầu “Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh”;
– Tại Khoản 3 – Điều 5 của Luật đấu thầu quy định “trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh”.
Với câu hỏi trên thì có 02 vấn đề cần xử lý:
– Văn bản tháng 12/2017 của Ban quản lý dự án A chỉ thông báo Công ty Y không hoàn thành hợp đồng (trong văn bản trả lời Công ty Cổ phần TM&ĐT 271 có khẳng định lại) (mặc dù công ty X vẫn hoàn thành) chứ không phải là nhà thầu Liên danh XY không hoàn thành hợp đồng là không tuân thủ các quy định hiện hành; khi tham gia dự thầu thì tất cả các thành viên liên danh đều là nhà thầu chính, là 1 bên để ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư; trong thỏa thuận liên danh có quy định rõ trách nhiệm chung của nhà thầu đối với chủ đầu tư cũng như trách nhiệm riêng của từng thành viên khi tham gia vào liên danh; do đó, khi Công ty Y bị tuyên bố là không hoàn thành hợp đồng nghĩa là nhà thầu Liên danh XY đã không hoàn thành hợp đồng theo quy định, các thành viên liên danh đều bị coi là vi phạm tiêu chí này khi tham gia các gói thầu tiếp theo (đây là kinh nghiệm lớn cho các nhà thầu khi lựa chọn thành viên liên danh khi tham dự thầu).
– Việc Bên mời thầu thông báo Công ty X là nhà thầu trúng thầu đối với gói thầu đang tham gia là vi phạm quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, không tuân thủ tiêu chí “Lịch sử không hoàn thành hợp đồng” đưa ra của Hồ sơ mời thầu.

Với các nội dung như trên Công ty Cổ phần TM&ĐT 271 nên có tiếp các văn bản khiếu nại gửi đến Bên mời thầu, Chủ đầu tư để bảo vệ quyền lợi của nhà thầu theo đúng quy định.