DỊCH VỤ CHÍNH

SPVALUE có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng từ các dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu, thẩm định giá, tư vấn quản lý, các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  1. Tư vấn lựa chọn nhà thầu
  • Tư vấn lập Hồ sơ:

– Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn lập Hồ sơ mời quan tâm.

  • Tư vấn đánh giá Hồ sơ:

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ quan tâm.

  • Tư vấn thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

– Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời quan tâm

– Tư vấn thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu

– Tư vấn đánh giá Hồ sơ đề xuất

– Tư vấn thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu

– Tư vấn thẩm định Kết quả sơ tuyển

– Tư vấn thẩm định Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.