GÓI THẦU PHẦN MỀM THUỘC LĨNH VỰC NÀO?

Ngày 20/1/2019, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có nhận được tình huống về đấu thầu của Ông Nguyễn Văn Huyên (Cần Thơ), có nội dung như sau:

Cơ quan ông Huyên đang chuẩn bị thực hiện gói thầu đầu tư phần mềm phục vụ cho công tác chuyên môn của toàn cơ quan có giá trị 1,1 tỷ đồng; trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do các phòng chuyên môn lập gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, chào hàng cạnh tranh thông thường, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Cơ quan ông có thuê đơn vị thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo ý kiến của đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn, do vậy chủ đầu tư cần xem xét lại hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ông Huyên hỏi, ý kiến của đơn vị thẩm định đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do các phòng chuyên môn lập như trên có hợp lý không?

Về vấn đề này Chuyên gia đấu thầu – Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có ý kiến như sau:

Do ông Huyên không nêu rõ về nội dung cụ thể của gói thầu nên chúng tôi không có ý kiến trả lời cụ thể cho trường hợp của ông; tuy nhiên, đối với gói thầu đầu tư phần mềm thường sẽ có 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu việc đầu tư phần mềm này là việc mua sắm phần mềm sẵn có trên thị trường thì đây là gói thầu mua sắm hàng hóa (Khoản 25 – Điều 4 Luật đấu thầu có quy định Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế), giá gói thầu 1,1 tỷ đồng thuộc hạn mức chào hàng cạnh tranh, do vậy trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là phù hợp.

Trường hợp 2: Nếu việc đầu tư phần mềm là thuê tổ chức để viết phần mềm theo yêu cầu của cơ quan ông thì gói thầu sẽ thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn (Khỏa 8 – Điều 4 Luật đấu thầu quy định: Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác), trong trường hợp này ý kiến của đơn vị thẩm định là phù hợp.