BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU NHÀ THẦU CUNG CẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Hỏi:

Hỏi: Ngày 06/08/2018, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng X như sau: Công ty X hiện đang tham gia gói thầu Y theo hình thức đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ; trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu của Công ty, Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm để chứng minh về việc huy động nhân sự tham gia gói thầu Y nói trên, xin được hỏi việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin trên là có phù hợp với các quy định hiện hành?

Chuyên gia tư vấn đấu thầu xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Theo Khoản 12 – Điều 4 – Luật đấu thầu số 43 “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Khoản 2 – Điều 12 – Nghị định số 63 quy định “Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Theo hướng dẫn tại Điểm a – Mục 2.2 – Chương III – Mẫu Hồ sơ mời thầu xâu lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu.

Ngoài ra, tại Mẫu số 15 Thông tư trên có hướng dẫn, Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, thì việc lập Hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu.

Trong tình huống trên Công ty X đã không nói rõ việc yêu cầu cung cấp Hợp đồng lao động của nhân sự tham gia gói thầu và xác nhận của bảo hiểm có thuộc tiêu chuẩn đánh giá của Hồ sơ mời thầu không, nên chúng tôi đề cập đến 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu việc yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm là tiêu chí đánh giá của Hồ sơ mời thầu (tức là Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự chủ chốt phải là nhân sự ký hợp đồng với nhà thầu và phải được nhà thầu nộp bảo hiểm): việc yêu cầu tiêu chí này trong Hồ sơ mời thầu là không phù hợp, không đảm bảo tính cạnh tranh, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đối với gói thầu.

Trường hợp 2: việc yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm không phải là tiêu chí đánh giá của Hồ sơ mời thầu (tức là Hồ sơ mời thầu không yêu cầu tiêu chí này): nếu trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (cụ thể ở đây là đánh giá về nhân sự chủ chốt), nếu Bên mời thầu có sự nghi ngờ về việc kê khai nhân sự thì có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu có liên quan để làm rõ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

(trích tình huống được đăng tải trên webstie: http://consultgroup.vn).