Hộ kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đấu thầu?

Hỏi: Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thường thì các công ty hoặc doanh nghiệp thực hiện tham gia đấu thầu. Tôi có thắc mắc là Hộ kinh doanh của tôi có đủ điều kiện tham gia đấu thầu không? Xin cám ơn.”

Chuyên gia tư vấn đấu thầu  của SPVALUE xin trả lời như sau:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Như vậy, hộ kinh doanh của Bạn đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hạch toán tài chính độc lập nên hộ kinh doanh có thể tham gia đấu thầu nhưng phải bảo đảm có thể đáp ứng các điều kiện khác. Bên cạnh đó, hộ cần doanh của Bạn cần đảm bảo đã đăng ký tư cách nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trên đây là tư vấn của  SPVALUE, nếu hộ kinh doanh của bạn chưa đăng ký tư cách nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc nếu còn thắc mắc gì Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn của SPVALUE qua hotline: 0966550820 để được hỗ trợ trực tiếp.