Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Để đảm bảo thực thi Hiệp định CPTPP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 hướng dẫn thực hiện về…