SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Tư vấn về nhãn hiệu

– Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu

– Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu

– Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu

– Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo h.

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

– Thiết kế mẫu nhãn hiệu (logo)

– Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

– Thiết kế hệ thống quảng bá cho sản phẩm

– Thiết kế các sản phẩm khác có liên quan

  • Tư vấn kiểu dáng công nghiệp

– Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp

– Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp

– Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

– Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

  • Sáng chế

– Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế

– Tra cứu các thông tin sáng chế và các thông tin về Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài.

– Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.

– Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

– Đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế trực tiếp ra nước ngoài hoặc đăng ký sáng chế thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).

– Tư vấn cho khách hàng các quy định về quản lý sáng kiến trong doanh nghiệp.

  • Đánh giá thương hiệu

– Xác định giá trị tài chính của Thương hiệu trong quá trình cổ phần hoá  của Doanh nghiệp;

– Góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu;

– Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác;

– Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu;

– Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu.

  • Khiếu nại và xử lý vi phạm

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ…

– Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

– Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

– Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

– Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

– Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

  • Tư vấn về bản quyền

– Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền kế cận, bao gồm:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác gi

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác gi

– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

– Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền kế cận.

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

– Tạo lập, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý

– Tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận

– Tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể.