TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  • Tư vấn các nội dung về dự án đầu tư

– Hỗ trợ đánh giá và phát triển ý tưởng đầu tư và kinh doanh

– Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập báo cáo đầu tưnghiên cứu tiền khả thinghiên cứu khả thi các dự án đầu tư

– Phân tích hiệu quả tài chính dự án, phân tích đầu tư

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Lập bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, theo dõi và đôn đốc việc cấp phép đầu tư, làm thủ tục thuê mặt bằng

– Thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư

– Lập phương án kinh doanh cho các doanh nghiệp

– Tìm kiếm cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin về đầu tư (lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư), tìm các nguồn tài trợ vốn, tư vấn ý tưởng đầu tư

– Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu

– Tư vấn xác định và tìm đối tác, địa điểm đầu tư

– Tư vấn trong đàm phán hợp đồng trong hợp tác đầu tư

– Tư vấn sau khi được cấp phép đầu tư để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép nhập khẩu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, quyết định chấp thuận cho xây dựng, đăng ký chế độ kế toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu thầu, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động, điều chỉnh Giấy phép đầu tư,…

– Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án.

  • Tư vấn quản lý dự án

– Tư vấn về mô hình, tổ chức quản lý dự án

– Đánh giá hiệu quả các mô hình quản lý dự án

– Tư vấn quản lý dự án.

  • Nghiên cứu thị trường

– Điều tra và khảo sát thị trường các lĩnh vực

– Khảo sát, đánh giá môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh

– Nghiên cứu chuỗi giá trị, chuỗi liên kết thị trường, chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp

– Phát triển chuỗi giá trị các kênh hàng.

– Môi giới và xúc tiến thương mại

– Trực tiếp đầu tư và triển khai hoạt động kinh doanh, phân phối một số sản phẩm trên thị trường.