LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013  LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước … Continue reading LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13